адвокат Griessl
Mobil: +49 15 777 2222 59

Адвокат с български в Германия по всички въпроси свързани с търговското право

Дейността ни в областта на търговското и дружествено право включва:

Международно търговско право

Немско - български търговско-икономически отношения

Консултираме като адвокати на български език в Германия както частни лица, така и малки и средни фирми от сферите производство, търговия и транспорт по всички теми на европейското и междуна-родно търговско право. Дейността ни обхваща:

• инвестиции и търговия в Германия

• правна помощ при избора и учредяване на търговски дружества в Германия

• консултация на български фирми при сделки в Германия

• изготвяне на договори, свързани с ежедневната практика на търговеца

• изпълнение на искове от международни договорни отношения, както и защита при неоп-равдани искове от международни сделки

• абонаментно правно обслужване на български фирми от адвокат с български език в Герма-ния

• юридическа помощ и подпредставителство на български адвокати в Германия

Адвокат Грийзел е изкарала успешно допълнителна квалификация по международно търговско право ( Fachanwaltslehrgang im Internationalen Wirtschaftsrecht). Освен това е и контактно лице за България в Германия на форум млади адвокати, към съюза на адвокатите в Германия и разполага с мрежа от компетентни колеги както в България, така и други европейски страни. По този начин има възможност да осигури достъп на бизнеса до възможно най-бързото и добро правно обслужване.


Advokat s balgarski v Germaniya po vsichki vaprosi svarzani s targovskoto pravo

Deynostta ni v oblastta na targovskoto i druzhestveno pravo vklyuchva:

Mezhdunarodno targovsko pravo

Nemsko - balgarski targovsko-ikonomicheski otnosheniya

Konsultirame kato advokati na balgarski ezik v Germaniya kakto chastni litsa, taka i malki i sredni firmi ot sferite proizvodstvo, targoviya i transport po vsichki temi na evropeyskoto i mezhduna-rodno targovsko pravo. Deynostta ni obhvashta:

• investitsii i targoviya v Germaniya

• pravna pomosht pri izbora i uchredyavane na targovski druzhestva v Germaniya

• konsultatsiya na balgarski firmi pri sdelki v Germaniya

• izgotvyane na dogovori, svarzani s ezhednevnata praktika na targovetsa

• izpalnenie na iskove ot mezhdunarodni dogovorni otnosheniya, kakto i zashtita pri neop-ravdani iskove ot mezhdunarodni sdelki

• abonamentno pravno obsluzhvane na balgarski firmi ot advokat s balgarski ezik v Germa-niya

• yuridicheska pomosht i podpredstavitelstvo na balgarski advokati v Germaniya

Advokat Griyzel e izkarala uspeshno dopalnitelna kvalifikatsiya po mezhdunarodno targovsko pravo ( Fachanwaltslehrgang im Internationalen Wirtschaftsrecht). Osven tova e i kontaktno litse za Balgariya v Germaniya na forum mladi advokati, kam sayuza na advokatite v Germaniya i razpolaga s mrezha ot kompetentni kolegi kakto v Balgariya, taka i drugi evropeyski strani. Po tozi nachin ima vazmozhnost da osiguri dostap na biznesa do vazmozhno nay-barzoto i dobro pravno obsluzhvane.